Home > Studenten > Bacheloropleiding > Bindend studieadvies

Het Bindend Studieadvies

Elke student die start met de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen, zal aan het einde van zijn eerste studiejaar een bindend studieadvies (BSA) krijgen. Een negatief bindend studieadvies heeft als gevolg dat de student zich gedurende drie collegejaren niet kan herinschrijven voor de opleiding Bewegingswetenschappen aan de VU. 

Wat houdt het BSA precies in?

Om aan het einde van je eerste studiejaar een positief advies te krijgen, dien je tenminste 42 EC (studiepunten) van de 60 EC van het eerste studiejaar behaald te hebben. Naast deze eis moet je aan het einde van het eerste jaar (na de herkansing) minimaal een 4.0 gehaald hebben bij een van de tentamengelegenheden voor de cursussen Wiskunde en Biomechanica. Een negatief BSA wordt eveneens verstrekt, wanneer je na twee studiejaren niet alle onderdelen van het eerste jaar hebt afgerond. De preciese uitwerking van het BSA is als volgt:

• Aan het einde van het eerste jaar van inschrijving aan de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen wordt een positief BSA verstrekt wanneer minimaal 42 EC zijn behaald van de 60 EC van het eerste studiejaar.  Daarnaast moet zijn voldaan aan de "kwalitatieve eis" dat het eindcijfer voor Wiskunde én voor Biomechanica minimaal een 4 bedraagt.

• Voor 31 januari wordt via de studentmail een voorlopig advies uitgebracht aan alle eerstejaars studenten op basis van de 24 ECTS die behaald hadden kunnen zijn in perioden 1 en 2. Hierbij wordt een kleurcodering toegepast; studenten die minimaal 24 ECTS hebben behaald krijgen "groen licht"; studenten die 18 ECTS hebben behaald krijgen "oranje licht"; studenten die niet aan bovenstaande eisen hebben voldaan krijgen "rood licht".

• Studenten die zich voor 1 februari van het eerste jaar van inschrijving uitschrijven, ontvangen geen definitief BSA; voor deze studenten staat herinschrijving in het volgende studiejaar open.

• Uiterlijk 1 augustus (en waar mogelijk eerder) wordt per studentmail het voorgenomen negatieve BSA meegedeeld aan alle eerstejaars studenten die niet aan de BSA-norm voor het eerste jaar hebben voldaan. Studenten krijgen tot twee weken na dagtekening de gelegenheid om zich aan te melden voor een hoorzitting half augustus en om documenten aan te leveren ten behoeve van deze hoorzitting, wanneer zij van mening zijn dat zij op basis van bijzondere omstandigheden in aanmerking zouden moeten komen voor een verlening van de termijn waarbinnen aan de norm voor het BSA voldaan moet zijn. Aanmelden voor de hoorzitting kan per e-mail naar bsacommissie.fbw@vu.nl.

Uiterlijk 22 augustus
wordt het definitieve BSA uitgebracht aan alle eerstejaars studenten.

• Een negatief BSA wordt eveneens verstrekt wanneer een student er tijdens het tweede jaar niet in slaagt om alle nog openstaande onderdelen uit het eerste studiejaar succesvol af te ronden. Zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus, zal de student van het voorgenomen besluit op de hoogte worden gebracht, waarna dezelfde procedure geldt als in het eerste jaar.

• De BSA-commissie zal voor studenten bij wie sprake is van zwaarwegende bijzondere omstandigheden besluiten de termijn waarbinnen aan de voor de opleiding geldende termijn moet zijn voldaan, te verlengen met 1 jaar. Dit houdt in dat wanneer verlenging wordt toegekend tijdens het eerste jaar, de student in het daarop volgende jaar de gelegenheid krijgt om alle studiepunten van het eerste studiejaar te behalen. Dit geldt eveneens wanneer verlenging wordt toegekend tijdens het tweede studiejaar. De beoordeling van het verzoek tot verlenging van de termijnen vindt plaats naar aanleiding van de hoorzitting, waarbij alle beschikbare documenten en het advies van de studieadviseur een rol spelen.

• Bij negatief BSA kan de betreffende student zich gedurende 3 collegejaren niet inschrijven als bachelorstudent Bewegingswetenschappen. Deze uitsluiting betreft alleen de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen aan de VU.

• Studenten kunnen beroep instellen tegen het definitieve besluit van de BSA-commissie bij het College van Beroep voor de Examens (CoBEx) van de Vrije Universiteit (conform art. 7.6.1. lid 4a WHW). Deze vraagt de BSA-commissie om te onderzoeken of een minnelijke schikking (= heroverweging van het besluit) mogelijk is in het kader van de BSA-regeling, waarvoor de student de gelegenheid krijgt te worden gehoord. Slaagt de minnelijke schikking niet en wil de student de procedure voortzetten dan volgt een zitting bij de CoBEx.

Informatiemomenten tijdens het eerste jaar

Alle eerstejaars studenten worden tijdens het eerste jaar een aantal keer geïnformeerd over het BSA. Na aanmelding voor de studie ontvangt de student, samen met informatie over de IDEE-week en de Wiskunde instaptoets, een brief over het BSA. Tijdens de IDEE-week zal het BSA ook nog worden toegelicht tijdens het introductiecollege. Hierna volgen nog vier informatiemomenten:

In november (na de eerste tentamenperiode) ontvangen alle eerstejaars studenten per mail informatie over het BSA, over de studie en studiebegeleiding.

In januari ontvangen alle eerstejaars per e-mail een voorlopig advies over de studie. Studenten met een “oranje” of “rood” advies zullen worden geadviseerd op korte termijn een afspraak te maken met de studieadviseur. Studenten bij wie de studie erg goed loopt, zullen een brief met informatie over het Honours programma ontvangen.

In april zal er nogmaals per e-mail een oproep worden gedaan aan studenten bij wie de studie niet goed loopt om een afspraak te maken met de studieadviseur. In juni, voor de laatste tentamens, volgt er nog een laatste informatiemail. 

Zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus, zullen de voorgenomen definitieve adviezen per brief verstuurd worden. Zoals eerder beschreven krijgen studenten de gelegenheid om hier tegen in beroep te gaan. Uiterlijk 22 augustus worden de definitieve besluiten per brief verstuurd.

Informatiemomenten tijdens het tweede jaar

Wanneer studenten na het eerste jaar voldaan hebben aan de norm voor een positief studieadvies, maar nog één of meer onderdelen uit het eerste jaar open hebben staan, zullen zij aan het begin van het tweede studiejaar worden uitgenodigd voor een gesprek met de studieadviseur voor het opstellen van een studieplan voor het tweede jaar. De student wordt hierna nog tenminste één maal geïnformeerd over zijn of haar studievoortgang.

Zo vroeg mogelijk, maar uiterlijk 1 augustus, ontvangen tweedejaars studenten een voorgenomen besluit over de voortzetting van de studie. Zij krijgen net als de eerstejaars de gelegenheid zich aan te melden voor een hoorzitting met de BSA-commissie. Uiterlijk 22 augustus volgt het definitieve besluit. Omdat tijdens het tweede jaar in principe na elke hertentamenperiode duidelijk kan worden of er een negatief BSA verstrekt gaat worden, organiseert de BSA-commissie vanaf januari een aantal hoorzittingen.

© Copyright Vrije Universiteit Amsterdam

spamfuik@vu.nl